WIP – Work In Progress

Co je to WIP?

WIP neboli Work In Progress, je dokument, který do detailu vysvětluje, na čem budou studenti pracovat v hodinách angličtiny v příštím týdnu nebo dvou.  

Jaké jsou ve WIPu úkoly?

WIP zahrnuje práci, kterou skupina dělá společně ve škole i individuální úkoly pro jednotlivé studenty.

V nižších ročnících se zaměřujeme na úkoly, které se zaměřují na studentův poslech a vlastní slovní projev.  V dalších ročnících WIP zahrnuje úkoly ze všech jazykových oblastí: čtení, psaní, gramatika, slovní zásoba, poslech a slovní projev.  

Jaké informace WIP obsahuje?

WIP může obsahovat následující informace (liší se podle ročníků):  

 • Datum, do kdy má být WIP odevzdán a také data pro splnění jednotlivých úkolů
 • Data testů a/nebo kvízů
 • Instrukce pro vypracování zadaných úkolů
 • Kde student začne na každém úkolu pracovat a kde ho má dokončit (ve škole nebo doma)
 • Jasné označení, kolik bodů může získat za splnění každého úkolu a kolik bodů opravdu získal
 • Sebehodnocení studenta
 • Zpětná vazba od učitelů ohledně studentovy práce a chování
 • Stupnice (v procentech), kterou používáme při výpočtu známek za studentovu práci s WIPem.
 • Známku, kterou student získal za práci na WIPu (1-5)
 • Čtvrtletní výstupy, na které se práce v tomto WIPu zaměruje

Další informace

Ve třetím až devátém ročníku je studium rozděleno následovně:

 1. čtvrtletí → WIP 1 až 4    2.  čtvrtletí → WIP 5 až 8    3. čtvrtletí → WIP 9 až 12    4.  čtvrtletí → WIP 13 až 16

Práce obsažená ve WIPech tvoří 80% hodnocení na pololetním a na závěrečném vysvědčení.  

Zbylých 20% studentova hodnocení závisí na výsledcích pololetních a čtvrtletních testů.  

Každé čtvrtletí studenti dostávají Průběžné hodnocení (Progress Report), které shrnuje výsledky všech dosavadních WIPů včetně jejich hodnocení a další známky za testy nebo jiné studentovy projekty.  


WIP – Work In Progress

What is a WIP?

The WIP, or Work In Progress, is a 1 or 2 page document with a detailed explanation of what students will be doing for a 1 – 2 week period in English class.  

What kind of assignments are on the WIP?

The WIP includes the work the class is doing together as well as individualized assignments for students.

In the early grades, focus is given to listening & speaking assignments.  

In the middle and later grades, all the language areas are included; reading, writing, grammar, word work, speaking, and listening.  

What information is on the WIP?

Features of the WIP include some or all of the following (depending on the grade):  

 • due date of the WIP and each individual assignment
 • dates of tests/quizzes
 • instructions for assignments
 • where work is to be started/completed (at home, at school)
 • a clear breakdown of points the student could and did earn on each assignment
 • student self-evaluation
 • feedback from teachers on student work and behaviour
 • the percentage scale used to calculate the mark earned by the student for the WIP
 • the mark earned by the student for the WIP (1-5)
 • quarterly focus standards

Other information

In 3rd – 9th grades the work for the year can be divided as follows:

Quarter 1 → WIPs 1-4    Quarter 2 → WIPs 5-8    Quarter 3 → WIPs 9-12   Quarter 4 → WIPs 13-16

The WIPs are 80% of the semester mark for the student’s certificate (vysvědčení).  

Semester/quarterly tests make up the final 20% of the semester mark.  

A Progress Report is sent home each quarter showing all the WIP marks earned plus any tests or project marks earned.